خرید اینترنتی فایل(دانشکده علوم انسانی)

دانشکده علوم انسانی|خرید اینترنتی فایل|وی اف|50676107|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانشکده علوم انسانی

حجم فایل : 400.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 169
بنام خدا 1 2 3 اهداف کلی درس هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی
درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،
اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان
این ادوار است. 4 اهداف رفتاری انتظار می رود که دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به
نحوی مستدل درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،
سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ..... بحث کند و اطلاعاتی
مجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد. 5 فصل اول اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو... 6 ویژگی های عمده محمود غزنوی -تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری
برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه
مدایح شاعران.

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی. 7 اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1 -فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه
غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی. 8 اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2 -تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.

-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمه
و آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.


9 ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 1 -عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.

-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.

-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورت
آشکارتر آن در شعر منوچهری.
10 ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 2 -گسترش قدرت بیان و زبان شعری گویندگان.

-ظهور نشانه های تاثیر شعر عرب در آثار شاعران فارسی.

-استواری و کمال قالب های شعر فارسی به جز شکل غزل. 11 ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1 -سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبان
گفتار.

-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.

-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.

-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.

12 ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان2 -فراموش شدن بسیاری از لغات این دوره در ادوار بعد و یا
جایگزینی آن به وسیله کلمات مترادف عربی.

-حضور نویسندگانی مسلط و چیره برحوزه زبان،همچون بیهقی
دراین عهد. 13 ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان3 -ارتقاء نثر فارسی به وسیله بیهقی به والاترین مرحله ومنزلت.

-رواج نثر مسجع و استفاده از صنایع بدیعی در اواخراین عهد و
حضور نصرالله منشی به عنوان نخستین به کارگیرنده این نوع
نثر در ترجمه کلیله ودمنه. 14 وضعیت شعر و شاعران در دوره سلاطین غزنوی -تنعم و رفاه بعضی از شاعران به علت توجه و عنایت غزنویان.
<br...مطالب دیگر:
📗ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد اعشاری📗ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی📗ریاضی ششم جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری📗ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت📗ریاضی ششم دبستان موضوع مساحت شکل های هندسی📗ریاضی ششم دبستان موضوع مقایسه و اندازه گیری سطح📗ریاضی ششم دبستان موضوع جدول تناسب📗ریاضی ششم دبستان موضوع درصد و ریاضیات مالی📗ریاضی ششم دبستان موضوع مقدارهای متناسب📗ریاضی ششم فاصله📗ریاضی ششم مبحث تقارن و مختصات📗ریاضی ششم مبحث حجم شکل های هندسی📗ریاضی ششم مبحث عددهای صحیح📗ریاضی ششم مبحث محورهای مختصات📗ریاضی ششم مقایسه زاویه ها📗ریاضی ششم مقایسه و ساده کردن کسرها📗ریاضی ششم نمایش اعداد اعشاری📗ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها📗ریاضی مبحث تابع📗ریاضی نهم📗ریاضیات گسسته جلسه هشتم📗ریاضیات گسسته📗زبان انگلیسی 2📗زبان فارسی 2 درس پنجم📗زبان فارسی 2 درس دوم